Доповідь «Теоретичні та методичні засади реалізації нового Державного стандарту вивчення математики в 8 класі»

Кожному вчителеві математики задовго до1вересня необхідно проробити великий фронт робіт, асаме: переглянут и новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, зробити порівняльний аналіз програм, вибрати підручник, заяким будуть працювати в новому навчальному році. Роботи дужебагато, але першим і важливим фактором, який вплине на роботу в подальшому є порівняння нового та чинного Державних стандартів освітньої галузі «Математика», з містовних ліній та державних вимог до рівня підготовки учнів за Держстандартами 2004 та 2011 років.

Державні стандарти ґрунтуються на засадах:

2004

рік

2011

Особистісно-орієнтованийпідхід

1.Особистісно-орієнтованийпідхід

2.Компетентніснийпідхід

3.Діяльніснийпідхід

Новий Державний стандарт ґрунтується на засадах:

- особистісно - орієнтованого підходу, що забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів;

-компетентнісного підходу, який сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей.

Завданнями освітньої галузі нового Державного стандарту є:

-розкриття ролі та можливостей математики у пізнанні та описанні реальних процесів і явищ дійсності, забезпечення усвідомлення математики як універсальної мови природничих наук та органічної складової загальної людської культури;

-розвиток логічного, критичного і творчого мислення учнів, здатності чітко та аргументовано формулювати і висловлювати свої судження;

-забезпечення опанування учнями математичної мови, розуміння ними математичної символіки, математичних формул і моделей як таких, що дають змогу описувати загальні властивості об’єктів, процесів та явищ;

-формування здатності логічно обґрунтовувати та доводити математичні твердження, застосовувати математичні методи в процесі розв’язування навчальнихі практичних задач, використовувати математичні знання і вміння підчас вивчення інших навчальних предметів;

-розвиток умінь працювати з підручником, опрацьовувати математичні тексти, шукати і використовувати додаткову навчальну інформацію, критично оцінювати здобуту інформацію та її джерела, виокремлювати головне, аналізувати, робити висновки, використовувати отриману інформацію в особистому житті;

У новому Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти, затвердженому 23 листопада 2011 року, значну увагу приділено компетентнісному підходу, тому у 8 класі учителеві потрібно продовжувати роботу над виробленням нових підходів до викладання алгебри та геометрії. Компетентнісний підхід до освіти—це спроба звести у відповідність освіту і потреби ринку праці.

Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно - орієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базовоїі повної загальної середньої освіти

Мотивація навчання — спрямування школярів на навчальну діяльність, внутрішнє ставлення до неї.

Готуючись до уроку,учитель повинен намагатися розв’язати чотири ключових питання:

1. Що ми ставимо за мету?

2. Як організувати навчання?

3. Наскільки успішно буде досягнуто визначених цілей?

4.Де в житті учні зможуть застосувати набуті знання?

Нині людина живе і працює у світі, що постійно змінюється, тому завдання сучасного вчителя — навчити учнів орієнтуватися щоб він став активним учасником створення нового і прогресивного в майбутньому, навчання і вихованням а спрямовуватися на формування творчої особистості, яка здатна досамовдосконалення. Потрібно так організувати навчання учнів, щоб в одночас достатньо реалізувалисяв повному обсязі формування й розвиток умінь учнів як творчого, так і критичного мислення. Розв’язанню цієї проблеми певною мірою сприяє посилення

Спрямованост і навчання на активізацію пізнавальної діяльності учнів.

Завдання вчителя не доносити істину, а вчити її знаходити. Дитину спочатку потрібно зацікавити, навчити хотіти й прагнути, а вже потім—знати й уміти. Процес навчання є своєрідним процесом самостійного «відкриття» учнем уже відомих у науці знань.

Своє завдання, як вчителя математики, вбачаю в організації навчального процесу таким чином, щоб допомогти учням засвоїти базові знання; навчити методики здобуття нових знань; допомогти шукати себе кращого; створити умови для вільного самовизначення, для розвитку самостійної творчої особистості.

Для реалізації основної формули педагогіки – формування творчої особистості - застосовую інноваційні технології навчання, виховання і розвитку. Інноваційні методики спрямовую на те, щоб не дати готових відповідей, а націлити учнів на творчий пошук, на формування власної думки.

Ось деякі форми роботи, які допомагають зацікавити і активізувати діяльність учнів на уроках математики:логічні завдання, завдання-загадки, математичні кросворди, математичні феєрверки, тестуваня, розв`язування задач з нестандартним рішенням, використання ресурсу Інтернет «Яклас»

Кiлькiсть переглядiв: 209

Коментарi