Калініченко Світлана Володимирівна - учитель історії та права

використання інноваційних технологій як засіб формування життєвих компетентностей на уроках правознавства в загальноосвітній школі

В умовах реформування системи освіти в Україні, мета якого – гуманізація та демократизація освітнього простору, переорієнтація навчання на особистісний розвиток учнів, на досягнення ними суспільно зумовленого рівня компетентності, помітнішими стають тенденції до переосмислення складових процесу навчання. Інноваційні методи і технології є невід’ємним компонентом процесу навчання.

Важливими для вивчення, я вважаю, історико-методичні праці українських учених та педагогів К.Баханова, В.Бойка, О.Малій, В.Мисана, О.Мокрогуза, В.Островського, Р.Пастушенка, О.Пометун, В.Сотниченка, Ф.Турченка, та ін., у яких висвітлено підходи до використання технологій на уроках, проаналізовано спроби розв’язання проблеми оцінювання учнів, схарактеризовано різноманітні прийоми та типи завдань.

Отже, об’єктивні потреби розвитку правової освіти в Україні, практика навчання правознавства в загальноосвітній школі, а також теоретична нерозробленість зазначеної проблеми обумовили вибір та актуальність теми мого досвіду «Використання інноваційних технологій як засіб формування життєвих компетентностей на уроках з правознавства в загальноосвітній школі».

Проблему використання інноваційних технологій з правознавства я опрацьовую на матеріалі 9-10-х класів. Мають свої особливості курси правознавства: у 9-му класі – практичний курс, у 10-му класі – систематичний курс.

Мета досвіду– визначити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність використання інноваційних технологій на уроках правознавства.

Відповідно до мети визначено такі завдання:

− на основі аналізу психолого- педагогічної та методичної літератури з’ясувати сутність і зміст поняття інноваційні технології;

− визначити методику викладання в контексті компетентністного підходу до навчання правознавства;

− обґрунтувати методичні умови ефективної організації технологій на уроках правознавства загальноосвітньої школи;

− з’ясувати особливості проведення уроків правознавства з використанням інноваційних технологій в масовій практиці загальноосвітньої школи;

− розробити та перевірити експериментальну методику проведення інтерактивних уроків з правознавства в 9-10 класах.

В своїй роботі велике значення приділяю вивченню нормативних документів. Мені цікаві нові ідеї, які б допомогли вирішити важливі на мій погляд завдання сучасної школи взагалі і мої, як вчителя, зокрема:

- виховання людини із високими моральними якостями, громадянина, активного, свідомого, із високою правовою свідомістю і правовою і політичною культурою;

- виховання громадянина, здатного жити у демократичній державі, здатного творити громадянське суспільство, що поважає права людини, має готовність їх захищати від будь яких порушень, вміти співпрацювати з іншими, поважати протилежну думку, уміти відповідати за своє рішення;

- виховання професіонала, який володіє необхідними компетенціями, здатного знайти своє місце в житті, щоб поєднати індивідуальні інтереси і потреби суспільства;

- виховання громадянина світу, який визнає багатомірність світу, розуміє і поважає його різноманітність;

- виховання людини, що свідомо ставиться до оточуючого світу, що розуміє свою причетність до його благополуччя.

Мені імпонує як модель - особистісно орієнтоване навчання і виховання. Саме така модель дає можливість врахувати можливості дитини, зацікавити її до осмисленого вивчення навчального матеріалу, залучити її до активності на будь-якому етапі уроку. Учні приймають участь у формулюванні проблеми, визначають основні питання, працюють з різними джерелами, узагальнюють, диференціюють, висловлюють власну думку, сперечаються, оцінюють власну діяльність на уроці. Така модель потребує адекватних форм та засобів організації навчального процесу. Тому в моєму творчому доробку –

Радиальная диаграмма

уроки з елементами інновацій.

Широко використовую такі форми роботи учнів, як «Мозковий штурм», «Відкритий мікрофон», «Акваріум», використовую також метод ПРЕС, контраверзи. На уроках поєдную індивідуальні і групові форми роботи, створення проектів. Уроки з правознавства не можливо уявити без роботи із матеріалами ЗМІ. Учні аналізують статті для ілюстрацій того чи іншого явища, використовують фотодокументи з газет, посилаються на телевізійні передачі. Під час вивчення проблеми прав людини у різних курсах, заняттях факультативу працюють із інфодиском «Законодавство України». Це досить зручно, наприклад, для пояснення учням способів систематизації нормативних актів, видів підзаконних актів, а також це неоціненний скарб правових джерел, як національного законодавства, так і міжнародного.

Без самоосвіти людина не зможе забезпечити безперервної освіти в умовах світу, що увесь час оновлюється. Тому важливо озброїти учнів навчальними прийомами, навичками. На уроках правознавства це не лише аналіз джерел, але і робота зі словниками, понятійним апаратом. Учні ведуть юридичні словники, куди записують усі поняття, про які мова йде на уроці. Іншою формою роботи є порівняння юридичних термінів (скорочений робочий час і неповний робочий час, виборщик і виборець, апеляція і касація, амністія і помилування і т.д.) Значне місце відвожу для формування навичок узагальнення. З цією метою учні виконують завдання скласти схему, таблицю.

Закріплюючи теоретичні знання, отримані на уроках, учні застосовують їх для рішення різноманітних правових ситуацій, правових задач, самі моделюють ситуації. Наприклад, на уроці з правознавства – право на соціальний захист, пропоную учням змоделювати монолог віртуального об’єкта (голки з котушкою, гаманця, милиць, холодильника, перегорілого кип’ятильника, амбулаторної картки, що належать соціально незахищеним верствам населення). Крім цього, заохочую учнів до створення проектів законів, та інше.

Не менш значимим є завдання формування мовленнєвої компетенції. Учні мають вірно вживати терміни, правильно писати назви державних органів, посад. Під час дискусій, бесід, роботи в групі, вони обмінюються думками, підтримують полеміку, вчаться поважати думку один одного.

Однією з ключових проблем, над якими я працюю, є формування соціальної компетенції. Формуванню цієї компетенції сприяють рольові ігри, уроки-суди, які ми з учнями використовуємо вже кілька років поспіль і на уроках, і під час проведення тижнів права. Використовували для постановок і реальні сюжети із сучасного життя.

Останнім часом я почала використовувати комп’ютер у навчальному процесі. У мене склалися такі форми застосування ІКТ на уроках права:

- Робота в Word: тексти документів, тести, контрольні роботи, дидактичний роздатковий матеріал;

- Робота в Excel : таблиці, діаграми, схеми;

- Робота в Power Point:

ü мультимедійні презентації вчителя – найбільш важливу інформацію на слайді можна анімувати. Рух окремих частин слайда приверне увагу учня. Презентація дозволяє ілюструвати розповідь, зробити урок більш організованим, наочним, цікавим, мобільним;

ü мультимедійні презентації учнів – організація самостійної роботи, що дозволяє розширювати і поглиблювати знання учнів, проводити величезну дослідницьку роботу, проявляти творчий підхід до досліджуваної теми.

Власний досвід роботи показав, що при створенні учнями комп’ютерних презентацій, формуються найважливіші в сучасних умовах навички:

- Критичне осмислення інформації

- Виділення головного в інформаційному повідомленні

- Систематизування та узагальнення матеріалу

- Використання Internet-ресурсів: додатковий матеріал (тексти, діаграми, схеми, відео – матеріали).

У процесі демонстрації презентації учні набувають досвіду публічних виступів, який стане в нагоді в їх подальшому житті; включається елемент змагання, що дозволяє підвищити самооцінку учня. Використання комп’ютерів на уроках дозволяє підвищити ефективність діяльності вчителя та учнів.

Я використовую освітні ресурси Інтернету для пошуку новітніх статистичних даних, газетних і журнальних статей, наукових публікацій, телевізійних передач та ін.

Використання ІКТ на уроках права дає можливість організувати роботу з різноманітними нормативно-правовими актами. Також, можна організувати роботу з офіційним порталом Верховної Ради України (rada.gov.ua), всеукраїнським правовим порталом (ligazakon.ua), сайтами освітніх матеріалів ( parta.com.ua, pedpresa.com.ua та ін.).

Застосування вказаних форм роботи дозволяє не тільки створити умови для економії часу, здійснювати роботу щодо стимулювання та розвитку пізнавального інтересу учнів, формування у них навичок роботи з інформацією. В ході такої роботи одночасно здійснюється і формування в учнів елементів правової культури та правомірної поведінки.

Зі всього вище сказаного можна зазначити, що використання іноваційних технологій на уроках правознавства дозволяє:

- засвоїти базові знання з предмета;

- систематизувати засвоєні знання;

- стимулювати мотивацію навчання;

- підвищити інформативність уроку;

- підвищити наочність навчання;

- реалізувати доступність і ефективність засвоєння інформації за рахунок паралельного сприйняття її різними аналізаторами: візуальним і слуховим;

– ініціювати процеси розвитку певних типів мислення;

– інтенсифікувати процеси розвитку пам’яті, уваги, спостережливості;

- забезпечити зручне освітнє середовище і можливості самостійного вибору у пошуку та використанні джерел інформації;

- сформувати навички самостійної роботи з навчальним матеріалом;

- розвивати уміння здійснювати науково-дослідницьку діяльність;

- сформувати якості лідера, здібного до керівної і організаційної

діяльності;

- створити комфортні умови роботи на уроці усім учасникам навчального процесу.

За час викладання правознавства склалася система правового виховання. Частина цієї системи забезпечується мною, частина – моїми колегами. Система позакласної роботи з правового виховання і правової освіти включає роботу факультативу, дискусійного клубу, тижні правознавства і тижні прав людини, конкурси творів на правову тематику, малюнків, лекторська група, проведення конференцій, круглих столів, робота шкільної преси, правові брейн-ринги, участь учнів в олімпіадах з правознавства.

Значне місце у системі правового вихованні і правової освіти займає кабінет правознавства. В кабінеті зібрані і систематизовані нормативно-правові акти, необхідні для роботи на уроці, на заняттях факультативу, а також для правової освіти батьків. За законами та іншими джерелами звертаються до кабінету учні і вчителі школи. В кабінеті є також зразки позовних заяв, форми договорів, таблиці з правознавства, словники, методичні матеріали. Тут також оформлений стенд «Уроки Феміди».

Крім викладання курсу правознавства, маю факультатив «Живи за правилами» у 8-му класі для вивчення основ правознавства. Заняття дали можливість збільшити кількість учнів, які зацікавились вивченням предмету та проявили бажання брати участь у позакласній роботі.

У позаурочній діяльності маємо такі результати:

Районний тур олімпіади з правознавства

Рік ПІБ учня Клас Результат
2012 Письменна І. 11кл. 2 місце
2013 Кірічок К. 9кл. 3 місце

Конкурси реферативних робіт

Рік ПІБ учня Клас Результат Назва
2013 Калініченко А. 9кл. 1 місце «Українське державотворення»
2014 Тацій О. 11кл. 1 місце конкурс наукових робіт, присвячених VII Олексиним читанням

Загін «Юністор», що існує при шкільному історико-краєзнавчому музеї, яким я завідую, крім пошукової роботи, займається і пропагандою правоосвітніх знань. Неодноразово приймав участь у районному історико-правовому брейн-рингу.

Рік Назва заходу Результат
2012 Правовий брейн-ринг ІІІ місце
Вітальна листівка комп’ютерного дизайну до 80-річчя Донецької області І місце
2013 Правовий брейн-ринг ІІ місце
Вітальна листівка комп’ютерного дизайну «Ветеранам, які звільняли Донбас» до 70-річчя визволення Донецької області від німецько-фашистських загарбників І місце
Районний конкурс музейних експозицій в рамках акції «Вахта пам’яті» в номінації «Донбасівці в великих боях» ІІІ місце
2014 Правовий брейн-ринг ІІ місце
Вітальна листівка комп’ютерного дизайну «Вітаємо з 75-річчям Костянтинівського району» І місце
Районний конкурс відеороликів «Дитина це не власність» в рамках учнівського проекту «Під крилом правового захисту» ІІІ місце

Крім викладання предмету, приймаю участь у методичній роботі. Була учасником районних семінарів для вчителів з наступних тем: «Новітні технології» 2014р., «Активізація пізнавальної діяльності» 2013р., «Формування предметно-правових компетентностей учнів» 2012р.

Була слухачем тренінгу при ДонІППО з електронного врядування для вчителів загальноосвітніх шкіл у 2013 році.

В 2012році : зайняла ІІІ місце у районному турі Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року».

В 2013р. : була переможцем районного етапу і стала учасником обласного етапу конкурсу для вчителів суспільних дисциплін «Компетентнісно орієнтований урок історії та правознавства» в номінації «Правознавство, 10 клас».

Отримала подяку від управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації за вагомі досягнення у справі навчання і виховання молодого покоління.

Отримала подяку від голови районної ради як лауреату районного конкурсу «Кращий працівник року».

У 2014році нагороджена грамотою від Донецького обласного товариства ім. Олекси Тихого за якісну підготовку лауреата VII Олексиних читань.

Кiлькiсть переглядiв: 348

Коментарi